Dizainerių nuostatos

Šiose nuostatose pateikti ir aprašomi marskineliai.lt bendrieji terminai ir sąlygos. Šios nuostatos reglamentuoja elektroninės parduotuvės įsteigimą, reklamą ir priežiūrą internetinėje svetainėje marskineliai.lt, kur Vartotojas gali parduoti savo kurtus dizainus.
 1. Vartotojai ir jų teisės
  1. Vartotojas gali kelti savo sukurtus dizainus į marskineliai.lt svetainę, pats nustatyti savo komisinį atlygį bei gauti uždarbį nuo parduotų dizainų išskaičiavus privalomus mokesčius.
  2. Vartotojas, norėdamas įkelti savo dizainus ir parduoti prekes per marskineliai.lt, turi registruotis, nurodant reikalaujamus duomenis.
  3. Bet kuris Vartotojas, užsiregistravęs, turi teisę susikurti savo el. parduotuvę, ją apipavidalinti, suteikti jai pavadinimą, bei gauti jos unikalų URL adresą marskineliai.lt aplinkoje.
  4. Kurdamas dizainus, jų įkėlimui, vartotojas gali naudotis visomis šioje aplinkoje skelbiamomis marskineliai.lt el. parduotuvės prekėmis.
  5. Sukūrus prekės dizainą ir užkėlus jį ant prekės, marskineliai.lt pateikia Vartotojui prekės pagaminimo kainą, prie kurios Vartotojas turi pridėti ir įrašyti norimą komisinį atlygį savo nuožiūra. Marskineliai.lt karts nuo karto, savo nuožiūra gali keisti šias nuostatas. Jeigu marskineliai.lt daro kokius nors taisyklių pakeitimus, apie juos praneša ir prašo Vartotojo susipažinti bei patvirtinti taisykles iš naujo. Jeigu Vartotojas nesutinka su naujomis taisyklėmis ar pakeitimais, marskineliai.lt prašo nebetęsti Vartotojo narystės marskineliai.lt svetainėje.
 2. Pateikto turinio naudojimas ir publikavimas
  1. Vartotojas yra atsakingas už įkeliamą turinį ant prekių (pvz. spaudos dizainas, vaizdai, šūkiai, fono paveikslėliai, tekstas, žymės, aprašymai ir t.t.) arba kitaip susijusį turinį įkeltą per marskineliai.lt svetainę, t.y., viską, kas yra įkeliama į marskineliai.lt elektroninę parduotuvę ant joje esančių produktų.
  2. Vartotojas, garantuoja, kad pateiktas dizainas yra arba sukurtas jo paties, arba turi patvirtinimą, kad vartotojas turi visas teises ar įgaliojimus į pateiktą dizainą (pvz., prekės ženklas, autoriaus teisės, patentas ir t.t.). marskineliai.lt bet kada gali pareikalauti įrodymų dėl dizaino nuosavybės teisių.
  3. Vartotojas garantuoja, kad pateiktas turinys nepriklauso trečiosioms šalims ar nepažeidžia jų teisių (pvz., prekinių ženklų, autoriaus teisių, privatumo teisių, viešumo teisių, bendrųjų teisių ir t.t.).
  4. Vartotojas garantuoja, kad pateiktas turinys nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
  5. Jeigu Vartotojas pažeidžia bet kokį susitarimą su marskineliai.lt svetaine, tai reiškia jis taip pat pažeidžia ir jos etikos taisykles. Jeigu trečiosios šalys pateikia ir įrodo nuosavybės teises į Vartotojo įkeltą turinį, marskineliai.lt turi teisę jį išimti ar pakeisti, taip pat pasidalinti Vartotojo kontaktine informacija su trečiąja šalimi siekiant išspręsti problemą; įšaldyti už įkeltą turinį gautas pajamas kol problema bus išspręsta;
  6. marskineliai.lt turi teisę reikalauti, kad Vartotojas padengtų trečiosioms šalims padarytus nuostolius, o Vartotojas privalo kompensuoti išlaidas.
  7. Jei marskineliai.lt mano, kad Vartotojas pažeidžia trečiųjų šalių autorines ar nuosavybės teises, tokiu atveju marskineliai.lt gali nepatvirtinti šių dizainų viešo publikavimo, o jeigu tokie dizainai yra jau patvirtinti, tai tokius dizainus padaryti nepasiekiamus pirkėjams.
  8. Jei įkeltas turinys gali daryti neigiamą įtaką svetainei ar jos pirkėjams, tuomet marskineliai.lt turi teisę nepatvirtinti ir nepublikuoti pateikto dizaino, jį pašalinti, uždrausti ar pakeisti siekiant sumažinti neigiamą įtaką.
  9. Nedelsiant privaloma informuoti marskineliai.lt raštu, jei Vartotojas gauna pretenziją iš pirkėjų ar kitų subjektų, kad jo pateiktas turinys pažeidžia trečiųjų šalių teises.
 3. Apmokėjimas
  1. Vartotojas, prisiregistravęs marskineliai.lt svetainėje ir įkėlęs savo sukurtus dizainus gali gauti atlygį už įvykusius pardavimus. Atlygis – tai paties Vartotojo įrašytas antkainis prie parduodamos prekės su dizainu marskineliai.lt svetainėje marskineliai.lt. Vartotojui išmokama antkainis, įrašytas pačio Vartotojo prie parduotos prekės su dizainu, minusavus privalomus mokesčius (21 proc. PVM ir 15 proc. GPM) sekančia tvarka:
   1. atlygis už parduotą prekę su dizainu gali būti išmokamas praėjus 14 kalendorinių dienų po prekės pristatymo pirkėjui.
   2. atlygis po prašymo gavimo išmokamas per 5 darbo dienas.
  2. Vartotojui atlygis išmokamas į jo nurodytą banko sąskaitą. Išmokėjimui įvykdyti Vartotojas turi pateikti savo asmens kodą, kuris reikalingas LR mokesčių inspekcijai nurodyti, mokant GPM mokestį. Ši Vartotojo informacija (asmens kodas) yra užšifruojamas ir yra iš karto pašalinamas po mokesčių sumokėjimo LR Valstybinei mokesčių inspekcijai.
  3. marskineliai.lt automatiškai apskaičiuoja ir nurodo Vartotojo paskyroje kokios sumos yra galimos išmokėti Vartotojui.
  4. jei įvyksta parduotos prekės gražinimas, marskineliai.lt įtraukia tai į Vartotojo pajamų ir išmokų apskaitą. Vartotojo nustatytas ir jam priklausantis atlygis grąžinimo atveju yra išskaičiuojamas iš bendros išmokos sumos.
 4. Asmens duomenų gavimo būdai ir tvarkymo tikslai
  1. Pagrindinės sąvokos: Duomenų valdytojas – UAB „7 natos“, juridinio asmens kodas 304830886, buveinės adresas Raitininkų g. 2 Vilnius, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Vartotojas – asmuo, kuris lankosi Internetinėje parduotuvėje marskineliai.lt, kelia savo sukurtus dizainus ant šios parduotuvės produktų. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Pastaba: valdžios institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis, vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Internetinės parduotuvės marskineliai.lt paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyra, kuri sukuriama paties Vartotojo ir kurioje saugomi bei tvarkomi Vartotojo duomenys bei dizainų pardavimo istorija. Slapukai (cookies) – itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į Vartotojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje parduotuvėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Vartotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.
  2. Asmens duomenų gavimo būdai ir tvarkymo tikslai
   1. Duomenų valdytojas Vartotojų asmens duomenis gauna, kai Vartotojas informaciją apie save pateikia pats Internetinėje parduotuvėje susikūręs asmeninę paskyrą ir pateikdamas savo dizainą pardavimui ir / ar bet kokia forma bendraudamas su Bendrove. Pažymėtina, kad Bendrovėje surinkti duomenys apie Vartotoją tvarkomi šiems tikslams: a) siekiant leisti vykdyti elektroninę prekybą su Vartotojo sukurtais dizainais Internetinėje parduotuvėje ir teikti visas kitas su tuo susijusias paslaugas; b) siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę; c) siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Vartotojo ir Internetinės parduotuvės;
   2. Bendrovė užtikrina, kad Vartotojo asmens duomenys nerenkami ir netvarkomi jokiems kitiems, nesusijusiems su nurodytaisiais, tikslams.
  3. Bendrovės renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų saugojimo trukmė. Tvarkymo teisinis pagrindas
   1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: a) patvirtintus sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Vartotoją yra renkami ir tvarkomi įgyvendinant internetinę prekybą bei teikiant kitas su tuo susijusias paslaugas: Vartotojo vardas, pavardė, asmens kodas (komisinio atlygio išmokėjimui) elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, išreikštos pretenzijos, paklausimai; b) patvirtintus Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Vartotoją yra renkami ir tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei norint užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Vartotojo ir Internetinės parduotuvės: garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys, pretenzijos bei skundai.
   2. Bendrovė informuoja, kad ji suvokia Vartotojo asmens duomenų svarbą ir reikšmę, todėl deda visas reikiamas pastangas, užtikrindama šių duomenų saugumą ir konfidencialumą. Siekdama išvengti galimos neteisėtos prieigos prie asmens duomenų ar neteisėto asmens duomenų atskleidimo, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones ir jas nuolatos atnaujina. Nepaisant to, pripažįstama, kad net ir tinkamai parinktos bei įdiegtos techninės administracinės saugumo priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo. Tvarkomus asmens duomenų saugojimo terminus Bendrovė nustato vadovaudamasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle ir atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus. Taigi, Bendrovė taip saugo Vartotojų asmens duomenis: a) Vartotojo asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslams, saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Vartotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuvės platforma; b) Vartotojo asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslams, saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Vartotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis; c) Vartotojo asmens duomenys, tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Vartotojo ir Internetinės parduotuvės, saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos.
   3. Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui, Bendrovė sunaikina tokius apie Vartotoją tvarkomus asmens duomenis.
  4. Vartotojo teisės
   1. Bendrovė savo veikloje kelia reikalavimą bei siekį užtikrinti Internetinės parduotuvės lankytojų (Vartotojų) asmens duomenų saugumą ir tinkamą priežiūrą. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytoja, gerbia, laikosi ir įgyvendina šiais klausimais teisės aktų keliamus reikalavimus dėl tokių Vartotojo teisių: a) teisės į informaciją. Vartotojas turi teisę būti informuotas apie Bendrovės atliekamą Vartotojo asmens duomenų tvarkymą; b) teisės gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis; c) teisės į Vartotojo asmens duomenų ištaisymą, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs; d) teisės būti pamirštam, kai asmens duomenys duomenų valdytojui tampa nereikalingi siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jeigu Vartotojas atšaukia savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Vartotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės; Vartotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste; e) teisės apriboti Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, kai Vartotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; Bendrovei nebereikia Vartotojo asmens duomenų tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, tačiau jų reikia Vartotojui, siekiančiam pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; f) teisės į asmens duomenų perkeliamumą. Vartotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Vartotojo asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu ar sutartimi ir tokie Vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Tokiu atveju Vartotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui; g) teisės atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu.
   2. Be jau išvardytų teisių, Vartotojas, jeigu mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva). Bendrovė nurodo, jog visus reikiamus sprendimus priims ir būtinus veiksmus, įgyvendindama aptartas Vartotojo teises, atliks nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Vartotojo rašytinio kreipimosi gavimo dienos. Taip pat Bendrovė nurodo, kad, esant reikalui ir atsižvelgiant į kreipimosi bei situacijos sudėtingumą ir gautų kreipimųsi skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, Bendrovė, priėmusi sprendimą pratęsti minėtąjį terminą, įsipareigoja apie tai tinkamai pranešti Vartotojui, nurodydama termino pratęsimo trukmę ir tai lėmusias priežastis.
  5. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims. Duomenų atskleidimas
   1. Bendrovė, veikdama kaip Interneto parduotuvė, vykdydama savo veiklą bei įgyvendindama prisiimtus įsipareigojimus, naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, IT sistemos administratorių, teisininkų, mokesčių konsultantų, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis. Kad galėtų pasiekti Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų, atsižvelgdama į konkretų asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė turi teisę perduoti ir perduoda Vartotojo asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. Tam tikrais atvejais Vartotojo asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai, veikiančiai už Europos Sąjungos ribų. Tačiau Bendrovė užtikrina, kad tretiesiems asmenims Vartotojo asmens duomenys perduodami tik tokie ir tik tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinant jų pareigas ir užtikrinant Vartotojo teisėtus interesus. Bendrovė taip pat patvirtina, kad yra nustačiusi tinkamas apsaugos priemones, kuomet asmens duomenys būtų perduoti į valstybes, esančias ne Europos Sąjungoje, o Vartotojui užtikrinama galimybė naudotis visomis teisės aktuose įtvirtintomis jo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ir gynimo priemonėmis.Bendrovė patikina, kad ji ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perduoda asmens duomenis, veikia atskirų tarp šalių sudarytų susitarimų, kuriais aptariamos trečiojo asmens pareigos Bendrovei bei kuriame įtvirtinama trečiojo asmens pareiga užtikrinti susitarimams vykdyti reikalingų perduotų asmens duomenų saugumą, taip pat ir įdiegti būtinas technines administracines saugumo priemones. Bendrovė užtikrina Vartotojo asmens duomenų saugumą bei konfidencialumą, t. y. ji, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis, neturi teisės atskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems subjektams. Išimtys galimos tik tuomet, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas arba ją įpareigoja kompetentingos valstybinės institucijos. Susipažindamas su šia Privatumo politika, Vartotojas patvirtina, kad jis suvokia ir priima savo įsipareigojimą saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyros individualų slaptažodį, prisijungimo vardą ir kitus asmens duomenis. Kartu jis patvirtina, kad suvokia, jog neturi teisės jokiems kitiems tretiesiems asmenims atskleisti minėtųjų prisijungimo vardo bei slaptažodžio, Asmens duomenų apie save, o kilus įtarimų, kad tokie duomenys buvo atskleisti ar žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant apie tai tinkamai pranešti Bendrovei.
  6. Slapukų (cookies) naudojimas
   1. Internetinėje parduotuvėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje parduotuvėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Vartotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Internetinėje parduotuvėje, leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl Vartotojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinys, pagreitėja Internetinėje parduotuvėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad slapukai naudojami daugumoje internetinių svetainių.Padedant slapukams gaunama informacija naudojama tam, kad būtų patogiau naudotis Internetine parduotuve (pvz., ją „personalizuojant“ pagal Vartotojo poreikius), taip pat slapukai padeda tobulinant Internetinę parduotuvę, analizuojant lankytojų įpročius, siekiant veiksmingiau planuoti rinkodaros kampanijas. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Internetinės parduotuvės veikimui; funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Internetinės parduotuvės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Internetinės parduotuvės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;Vartotojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą Vartoti slapukus. Vartotojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą Vartoti slapukus, pakoreguodamas interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Internetinėje parduotuvėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.
Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 31 d. Jos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Internetinėje parduotuvėje, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainės lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.